Meddelelse om afslutning af forsøget til myndighederne

Sponsor og den forsøgsansvarlige skal senest 90 dage efter forsøgets afslutning underrette Lægemiddelstyrelsen og Den Videnskabsetiske Komité om, at forsøget er afsluttet.

Til Lægemiddelstyrelsen benyttes EudraCT-formularen "Declaration of the End of Trial Form". Formularen sendes elektronisk til kf@dkma.dk 

Til Videnskabsetisk Komité benyttes formularen "Skema til afrapportering ved afslutning af forsøg", som kan indsendes elektronisk til VEK ved anvendelse af digital signatur.

Forsøg med medicinsk udstyr afsluttes på skema som findes på medicinskudstyr.dk.

Hvis forsøget afsluttes tidligere end planlagt, skal Lægemiddelstyrelsen og Den Videnskabsetiske Komité underrettes inden 15 dage.

Datatilsynet skal via Regionernes lokale kontaktpersoner orienteres, hvis der sker ændringer i forhold til det der er givet tilladelse til.

Multinationalt forsøg

Hvis der er tale om et multinationalt forsøg, skal Lægemiddelstyrelsen underrettes på mail, når forsøget afsluttes i Danmark.

Når forsøget afsluttes globalt, skal ovennævnte skema "Declaration of the End og Trial Form" til afslutning af kliniske forsøg anvendes. 

Videnskabsetisk Komité underrettes, når forsøget er afsluttet i Danmark på ovennævnte "Skema til afrapportering ved forsøgets afslutning".